Gjedsergaard 1867 Author Ferdinand Richardt (1819-1895)

Edward Tesdorpf og Gedsergård

Oprindeligt var størstedelen af Falster fra gammel krongods dvs. ejet af kongen i modsætning til det meste af det øvrige der som oftest var ejet af adelen. Det var ganske godt for den menige befolkning der mest bestod af bønder, for forholdene for kongens bønder var meget bedre end dem som adelen tilbød deres fæstebønder.

Men i 1766 skete er noget skelsættende for hele det falsterske krongods blev sat på auktion, og den nyoprettede Gedser hovedgård  ved Skelby blev solgt til den lollandske greve Holck-Wintersfeldt. Men da den daværende præst i Skelby havde købt nogle gårde i Gedesby, som også greven ville have, var der lagt op til strid, da greven ikke mente at en almindelig præst havde ret til at eje så meget jord. Greven prøvede at fortryde købet, men fik ikke lov til det af kommissærerne og efter et par år gav greven op og solgte til præsten.

Efter præstens død overtog den energiske kammerråd J. C. Friis godset. Indtil da havde Gedser Odde ligget hen som et stort overdrev der blev brugt af Gedesby, Skelby, Fiskebæk, Stavreby og Gedsergård i fællesskab til græsning - det gjorde i øvrigt al jord i området der lå for langt væk fra landsbygårdene, eller hvis jorden var for dårlig eller fugtig til at give et rimeligt udbytte. Overdrev områderne blev ikke ryddet for sten og var således på grund af græsningen et kulturskabt landskab, hvor kreaturerne gik under hyrdernes opsyn, og på grund af dyrenes måde at æde på sorterede de vegationen, så den med tiden mest kom til at bestå af de stikkende, giftige og ildesmagende arter, som kreaturerne ikke ville æde.

Ved udskiftningen fik hver gård i området sin egen faste jord inklusive andelen af overdrevet i stedet for den tidligere skiftende fællesdyrkning. Da Friis's andel af overdrevet var stor, udgjorde den også jord nok til at han kunne oprette den nye gård Frisenfeldt på Gedser Odde.

Orupgaard - eller rettere Orupgaards ejer fra 1839, den 22-årige Edward Tesdorpf - har sat sig dybe spor i Sydfalsters historie.

Orupgaard blev oprettet i 1766 ved sammenlægning af en række små gårde - erhvervet af købmand Chr. Hincheldey, da krongodset blev sat på auktion. Gården havde flere ejere, var forsømt og dårlig, da Edward Tesdorpf købte den og tog fat.

Han skabte et mønsterlandbrug af international klasse og med en omfattende forsøgsvirksomhed - både med nye kvægsracer, planteædlingsforsøg og fodringsforsøg. Han startede også en kvægeksportrute til England - skibene tog kul med til Danmark.

Lokalt var han foregangsmanden i afvandingen af Bøtø Nor og plantningen af Bøtø plantage. Han var initiativtager til oprettelsen af andelsselskabet Nykøbing Sukkerfabrik, han startede brugsforeninger og sygekasser.

I 1847 købte han Gedsergaard og få år senere Bøtøgaard inklusive de sydligst liggende storgårde Ludvigsgave og Friisenfeldt. Alle steder tog han fat på effektivisering og modernisering af landbruget.

I 1888 blev den tyskfødte, men dansksindede Edward Tesdorpf udnævnt til gehejmekonferensråd og blev dermed en af rigets ledende mænd. Han fik Dannebrogsmedaljen i 1889.

Efter Edward Tesdorpfs død overtog enken Gedsergård, afstod den senere til sin yngste søn Axel Tesdorpf, indtil Ida Merete Tesdorpf overtog gården 1964, som i dag ejes af Alex Tesdorpf Unsgaard.

Tesdorpf familien ejer således stadig Gedsergård inklusive Frisenfelt/Ludvigsgave, mens Orupgård ejes af en anden gren af familien, Højgaard.

Bøtøgård ejedes i mange år af greve Mogens Kragh-Juel-Vind-Friis, men er for nylig blevet købt tilbage af Alex Tesdorpf Unsgaard.

Gedsergård ialt 1173 hektar, herunder:
Frisenfeldt, Ludvigsgave, Bøtø Friskov, Bøtøgård, Gedsergård skov og Holmegård.

Adresse: Gammel Landevej 87, Skelby, 4874 Gedser

Der er IKKE offentlig adgang til Gedsergård, hvilket bedes respekteres!

Tegning (øverst): Ophavsmand Ferdinand Richardt (1819–1895)


© GedserNet